Czym jest pozew?

Sprawy karne
22 października, 2015
Adwokat Toruń Rozwody Separacje
Rozwody – przestrzeganie ram kontaktów z dziećmi
21 czerwca, 2017
Czym jest pozew - adwokat Bydgoszcz, kancelaria Bydgoszcz, prawnik bydgoszcz

Czym jest pozew - adwokat Bydgoszcz, kancelaria Bydgoszcz, prawnik bydgoszcz

Namnażające się współcześnie problemy prawne z zakresu prawa cywilnego, zmuszają Państwa do rozwiązania ich przed sądem. Czasami polubowne załatwianie spraw, wraz z mediatorem czy z pomocą arbitrażu, nie wystarczy i koniec końców sprawa zostaje rozpoznana przez Sąd Powszechny. Zanim dojdzie jednak do pierwszej rozprawy i zanim powód z pozwanym spotkają się na sali sądowej, musi zostać sporządzony pierwszy dokument procesowy, jakim jest pozew. Pozew rozpoczyna proces cywilny i otwiera przewód sądowy. Od niego zależy również skuteczność postępowania przed sądem i rozstrzygnięcie naszych roszczeń, dlatego też pozew musi być napisany umiejętnie i precyzyjnie, aby nie przedłużać batalii przed sądem.

Jak już wspomnieliśmy powyżej, pozew wszczyna proces cywilny. A czym jest dokładniej? Pozew jest pismem procesowym zawierającym powództwo (skonkretyzowane żądanie określonego zachowania wysunięte przez składającego – powoda przeciwko określonej osobie – pozwanemu) oraz uzasadnienie przytaczające okoliczności faktyczne na poparcie powództwa. Jest on zatem podstawą procesu cywilnego, nie tylko w kwestii rozpoczęcia procedur, ale również materii danej sprawy. Dla przykładu, mamy powoda – wierzyciela, któremu pozwany – dłużnik jest winny pewną kwotę pieniężną. W pozwie musimy zatem określić sumę długu i sposób zachowania się dłużnika. Warto natomiast pamiętać, że pozew nie musi zawierać podstawy prawnej przyszłego rozstrzygnięcia, gdyż w toku postępowania, nieznane wcześniej okoliczności mogą wpłynąć, negatywnie lub pozytywnie na podstawę prawną wyroku.

Pozew zawsze ma formę pisemną. Polskie prawo dopuszcza oczywiście wyjątki, kiedy to pozew może zostać złożony ustnie, jednak są to bardzo rzadkie przypadki. Zdarza się również tak, że w ściśle określonych przypadkach funkcję pozwu pełnią inne pisma: odwołanie od decyzji organu rentowego w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 477[9] § 1 kpc), wniosek o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania w sprawach o ustalenie wysokości tej opłaty (art. 80 ust. 2 ustawy 12 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami), wniosek pracownika o polubowne załatwienie sprawy przez zakładową komisję pojednawczą w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 254 Kodeksu pracy).Są to jedynie trzy przypadki, w których dokument i nie co innej formie pełni funkcje pozwu. Polskie prawodawstwo dopuszcza również możliwość dochodzenia jednym pozwem kilku roszczeń (kumulacja roszczeń) lub dochodzenia tylko części roszczenia (rozdrabnianie roszczeń). Po jednej stronie może także występować kilka osób (współuczestnictwo procesowe). Dopuszczalna jest wreszcie (z pewnymi ograniczeniami) zmiana przedmiotowa i podmiotowa powództwa w toku procesu.

Każde pismo procesowe, w tym pozew według Kodeksu cywilnego musi zawierać następujące elementy oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników. Dodatkowo gdy pozew jest pierwszym pismem procesowym w danej sprawie powinien zawierać znaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu. Gdy pismo do sądu wnosi za nas pełnomocnik, powinno być do niego dołączone pełnomocnictwo. Ponadto, w myśl art. 128 Kodeksu postępowania cywilnego, do pozwu należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom. Osobny artykuł dotyczący pozwu, nakłada obowiązek dokładnego określenia w piśmie żądania, a także w sprawach majątkowych oszacowanie wartości przedmiotu sporu i właściwości sądu.

Gdy nasz pozew zostaje wniesiony do sądu, wywołuje on pewne skutki prawne. Określona zostaje wtedy właściwość sądu i jurysdykcji krajowej, a także rozpoczyna się wtedy wstępna faza procesu sądowego. Dodatkowo prawidłowe wniesienie pozwu przerywa bieg przedawnienia i dopuszcza naliczanie odsetek od zaległych już odsetek.

Od pozwu wszystko się zaczyna. Jako kluczowe pismo procesu sądowego, pozew może zadecydować o naszej przegranej lub wygranej. Warto zatem przygotować pozew w danej sprawie profesjonalnie i z pomocą doświadczonych w tej materii prawników, którzy dołożą wszelkich starań, aby rozwiązanie sprawy przebiegło zgodnie z naszymi założeniami.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok