Odszkodowania

kancelaria adwokacka bydgoszcz Adwokat PRawnik porady prawne
Windykacja
1 września, 2015
Sprawy karne
22 października, 2015

Z pojęciem odszkodowania łączy się nierozerwalnie pojęcie rekompensacji. Podstawowa funkcja , jaką jest funkcja kompensacyjna , ma na celu wyrównanie poszkodowanemu strat, jakich doznał w wyniku na przykład wypadku komunikacyjnego, czy wypadku przy pracy. Odszkodowanie są jednak nie tylko związane z prawem cywilnym. Pojecie to występuje również w prawie karnym, przybierając formę rekompensaty za niesłuszne skazanie oskarżonego. Dla każdego kogo spotyka szkoda materialna, czy niematerialna, bardzo ważne jest odzyskanie chociaż części tego co kolokwialnie mówiąc, poszło na straty. Wśród mnogości informacji, możemy czuć się zagubieni i nie wiedzieć do końca, czym są odszkodowania , jakie prawo wobec nich się stosuję i jak wygląda ich dochodzenie.

Odszkodowaniem nazywa się świadczenie , jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego, który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Jako podmiot prawa cywilnego należy tu rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne i Skarb Państwa. O odszkodowaniu najczęściej mówi się w ramach prawa cywilnego. Jednak należy również pamiętać, że odszkodowanie występuje również w przepisach prawno karnych.

Aby rozpocząć proces dochodzenia szkody należy wykazać kilka prawnych przesłanek. W tym przypadku są to zaistnienie szkody, niedozwolony czyn sprawcy, winę sprawcy, oraz związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem, które ją wywołało. Warto przyjrzeć się bliżej pojęciu szkody, gdyż w prawie duża rolę odgrywa również interpretacja definicji niejednoznacznych. Szkodę rozumie się jako jakikolwiek uszczerbek w dobrach i interesach prawnie chronionych, który nastąpił wbrew woli poszkodowanego. Wyróżniamy dwa rodzaje szkody: majątkową i niemajątkową. Szkoda majątkowa dzieli się dalej na dwa rodzaje: stratę (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans). Strata dotyczy pomniejszenia majątku poszkodowanego ( zmniejszenia aktywów lub zwiększenia pasywów). Natomiast pojęcie utraconych korzyści łączy się z majątkiem, który nie wzrósł tak jak poszkodowany się tego spodziewał, gdyby nie nastąpiło zdarzenie powodujące szkodę.

Kolejną przesłanką, która może przesądzić o odpowiedzialności odszkodowawczej jest bezprawność czynu sprawcy. Czyn bezprawny określa się jako zachowanie sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa . Dla przykładu sprawca zachowa się bezprawnie gdy wybije nam szybę w samochodzie. Bezprawnym zachowaniem będzie również sytuacja w której przełożony nie dopilnował odpowiedniego zabezpieczeni a śliskich powierzchni w zakładzie pracy, po czym poszkodowany złamał nogę.

Odpowiedzialność odszkodowawcza musi być wykazane poprzez udowodnienie winy sprawcy. Wina występuje w dwóch postaciach: umyślnej oraz nieumyślnej. Winę umyślną ponosi sprawca który ma świadomość, że w skutek jego działania wywoła szkodę i celowo do tego skutku zmierza, lub gdy ma świadomość szkodliwego skutku swego zachowania się i godzi się na wystąpienie tego skutku. Zatem osoba, która zaplanowała wybicie w naszym samochodzie szyby ponosić będzie odpowiedzialność za winę umyślną. Natomiast winę nieumyślną definiuję się jako sytuację gdy sprawca przewiduje możliwość wystąpienia szkodliwego skutku, lecz bezpodstawnie przypuszcza, że zdoła go uniknąć, albo też nie przewiduje możliwości nastąpienia tych skutków, choć powinien i może je przewidzieć. Winę nieumyślną ponosi popełni dla przykładu kierowca samochodu, który myślał, że zdąży przejechać przed czerwonym światłem sygnalizacji, jednak było już za późno i spowodował kolizję drogową.

Następnie, aby odszkodowanie było zasadne należy wykazać związek przyczynowy między sprawcą a szkodą. Związek przyczynowy między sprawcą a szkodą istnieje gdy jest ona naturalnym, typowym i oczekiwanym skutkiem jego działania.

Odszkodowanie stanowi zatem uczciwą rekompensatę w obliczu poniesionej szkody w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy, w wypadkach medycznych i przy wielu innych okolicznościach, w których mamy do czynienia chociażby z niedbalstwem. Przeważnie regulacje dotyczące materii odszkodowań znajdują się w przepisach prawa cywilnego. Aczkolwiek są również przypadki kiedy odszkodowanie regulowane jest przez Kodeks Karny. Rekompensatę otrzymuje w ty przypadku oskarżony, który został niesłusznie skazany przez powszechny wymiar sprawiedliwości. To odszkodowanie wypłacane jest przez Skarb Państwa. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej lub za szkodę powstałą w wyniku wydania aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowanej umowy międzynarodowej bądź ustawy oraz niezgodnego z prawem prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji.

Sprawiedliwości za poniesione przez poszkodowanego straty należy szukać. Odszkodowanie jest jednym z narzędzi systemu prawnego, które ma zabezpieczać majątek i poczucie moralnej uczciwości. Wielokrotnie zdobywane doświadczenie przy dochodzeniu odszkodowań wpływa na wysoką jakość usług Kancelarii. Dbamy o zaspokajanie indywidualnych potrzeb klientów, doradzamy w doborze odpowiednich środków prawnych i reprezentujemy klientów przed wymiarem sprawiedliwość w sprawach o odszkodowanie, aby osiągnąć miarodajną rekompensatę.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok