Sprawy karne

Odszkodowania Bydgoszcz - Kancelaria adwokacka Bydgoszcz - Adwokat Bydgoszcz - Odszkodowania porady prawne
Odszkodowania
Wrzesień 1, 2015
Czym jest pozew - adwokat Bydgoszcz, kancelaria Bydgoszcz, prawnik bydgoszcz
Czym jest pozew?
Kwiecień 19, 2017

Prawo karne jest jedną z gałęzi prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Jest ono wąskim znaczeniu zespołem przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. W Polsce prawo karne stanowią normy Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz Kodeksu Karnego Skarbowego. Poniżej znajdą Państwo odpowiedź na to jakiej materii dotyka prawo karne, kiedy mamy z nim do czynienia i jaki jest katalog przestępstw kryminalnych.

Jak wspomniane zostało powyżej prawo karne jest swoistym zespołem norm prawnych, regulujących odpowiedzialność karną człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Prawo karne dzieli się wewnętrznie na trzy rodzaje:

  • Prawo karne materialne będące zespołem przepisów prawnych normujących: czyny będące przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny i środki prawne stosowane wobec ich sprawców.
  • Prawo karne procesowe, określane także jako prawo karne formalne, będące zespołem przepisów prawnych normujących postępowanie w sprawach o czyny zabronione przez prawo karne materialne.
  • Prawo karne wykonawcze będące zespołem przepisów prawnych normujących wykonywanie: kar, środków karnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach karnych.

Prawo karne obecnie pełni kilka bardzo ważnych funkcji. Po pierwsze funkcja sprawiedliwościowa oznacza zaspokojenie poczucia sprawiedliwości i osoby pokrzywdzonej, i tzw. społecznego poczucia sprawiedliwości. Kolejno funkcja ochronna ma na celu ochronę dóbr, mających istotne znaczenie dla rozwoju jednostki i funkcjonowania społeczeństwa, przed atakami osób naruszających normy karne. Realizuję się ją na płaszczyźnie prewencyjnej, represyjnej i zabezpieczającej. Funkcja gwarancyjna z kolei odpowiada za zabezpieczanie jednostki przed ingerencją w jej prawa przez władzę pod pretekstem wykonywania funkcji ochronnej. Następnie funkcja kompensacyjna której celem jest naprawienie zła które zostało wyrządzone poszkodowanemu w takim stopniu w jakim jest to możliwe. Ostatnią, choć nie mniej znaczącą jest funkcja prewencyjna, która ma zapobiegać przed przestępstwami i ich negatywnymi skutkami.

Zatem kiedy mamy do czynienia z prawem karnym i jaki jest katalog przestępstw kryminalnych zagrożonych karą? W praktyce za pewne codziennie słyszymy o przestępstwach związanych z prawem karnym, czy to słuchając wiadomości czy czytając gazety. Zanim jednak zapoznam Państwa z katalogiem tych przestępstw, zwróćmy uwagę na samą definicję przestępstwa. Przestępstwo to czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę. W doktrynie wyróżnia się dwa typy przestępstw: zbrodnię występek. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Występkiem natomiast jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5 000 złotych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Podstawową różnicę stanowi również fakt, iż zbrodnia może być popełniona tylko umyślnie, podczas gdy występek obarczony jest różnymi stopniami winy. W katalogu przestępstw zagrożonych kara kryminalną znajdują się między innymi jazda po pijanemu, posiadanie narkotyków, groźba karalne, uszkodzeni ciała, kradzież, rozbój czy najcięższe z nich zabójstwo.

Proces wynikający z zakresu prawa karnego prowadzony jest przez wydziały karne sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. W polskim Kodeksie Postępowanie Karnego wyróżnia się dwa rodzaje trybów postępowania przed sądami karnymi. Pierwszym z nich jest tryb prywatnoskargowy , natomiast drugim tryb publiczno skargowy. Zasadą procesową jest, że jeśli w normie nie jest określona forma ścigania to znaczy, że postępowanie jest wszczynane z urzędu. W procesie karnym duża rolę odgrywa nie tylko prokurator, ale również Policja, która zajmuje się dochodzeniem i śledztwem w sprawach mniejszej wagi.

Sprawy są w praktyce bardzo ciężkie, dlatego warto zadbać o profesjonalnych i doświadczonych reprezentantów w sądzie. Waga przestępstw sądzonych przez wydziały karne sądów różnych instancji nie jest lekka. Za równo dla samej ofiary, jej bliskich jak i oskarżonego proces sądowy jest niezwykle skomplikowany i stresujący. Nieomylny sąd, jest w końcu również człowiekiem. Postępowanie dowodowe często nie dostarcza dowodów, które ostatecznie przesądzają o winie oskarżonego. Wykwalifikowani prawnicy, znający teoretyczne jak i praktyczne aspekty prawa karnego, którzy świadczą usługi na wysokim poziomie, zadbają o uczciwe i rzetelne prowadzenie sprawy w sądzie.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok